Thông tin server

hệ thống sự kiện

Đua TOP RESET ALPHATEST

Sự Kiện bắt đầu: 13:00 ngày 13/05/2024 - 22:00 ngày 14/05/2024

Đua TOP GOBLIN

Sự Kiện bắt đầu: 13:00 ngày 13/05/2024 - 22:00 ngày 14/06/2024

ĐUA TỐP HUYẾT LÂU

SỰ KIỆN BẮT ĐẦU : 13H00 15/05/2024-24H 15/06/2024

ĐUA TOP QUẢNG TRƯỜNG QUỶ

SỰ KIỆN BẮT ĐẦU : 13H:00 15/05/2024- 24H00 NGÀY 15/06/2024

ĐUA TOP HỖN NGUYÊN LÂU

SỰ KIỆN BẮT ĐẦU 13H00 15/05/2024-24H00 NGÀY 15/06/2024

Đua TOP PCPoint Cá Nhân

Sự Kiện bắt đầu: 13:00 ngày 13/05/2024 - 24:00 ngày 13/06/2024

Đua TOP PCPoint Bang Hội

Sự Kiện bắt đầu: 13:00 ngày 15/05/2024 - 24:00 ngày 15/06/2024

công thành chiến

Sự Kiện bắt đầu: BQT THÔNG BÁO TRỰC TIẾP PANGE